logo
fb

RegulaminRegulamin Wortalu Dawne Kowalewo


§ 1 Podstawowe pojęcia

Baza danych - miejsce przechowywania danych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony.
Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, płeć, adres IP.
Gość - osoba odwiedzająca stronę Wortalu Dawne Kowalewo.
Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i utworzyła konto w Wortalu Dawne Kowalewo.
Właściciel - Administrator strony.
Wortal Dawne Kowalewo - strona internetowa www.dawnekowalewo.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Administratorem strony internetowej www.dawnekowalewo.pl jest Właściciel.
2. Przeznaczenie strony:
- przekaz informacji na temat historii miasta Kowalewa Pomorskiego,
- przechowanie w formie elektronicznej zdjęć i pocztówek dotyczących Kowalewa Pomorskiego i okolic,
- udostępnianie informacji na temat publikacji dotyczących miasta Kowalewo Pomorskie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich, praw autorskich oraz praw Właściciela.
4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3 § 2, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz przedsięwziąć wszelkie środki, mające na celu zaniechanie działań łamiących Regulamin, do zablokowania i/lub usunięcia konta Użytkownika włącznie.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Wortalu Dawne Kowalewo.
2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji elektronicznej (e-mail).
4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartej w Wortalu Dawne Kowalewo, ich uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści te są odpowiednie dla Użytkownika i jego celów.
5. Na stronie Wortalu Dawne Kowalewo mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.dawnekowalewo.pl jest Właściciel strony www.dawnekowalewo.pl
2. Dane osobowe Użytkowników, znajdujące się w Bazie danych strony są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkconowania mechanizmów strony.
3. Właściciel będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą być i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Użytkownicy rejestrujący się na stronie www.dawnekowalewo.pl mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również mają prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować na adres: dawnekowalewo@gmail.com
5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych może uniemożliwić swobodne korzystanie z zasobów strony www.dawnekowalewo.pl.

§ 5 Prawa autorskie

1. Konstrukcja i zawartość Wortalu Dawne Kowalewo, w tym część jej treści oraz kształt i działanie wielu funkcji, chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
2. Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź wyraźnie zaznaczonych inych osób, za których zgodą wybrane materiały zostały udostępnione na stronie www.dawnekowalewo.pl
3. Żadna część Wortalu Dawne Kowalewo (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, programowane skrypty) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
4. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się w Wortalu Dawne Kowalewo jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w jakimś przypadku określono inaczej.
Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Właściciela.
5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego, przepisach prawa prasowego.

§ 6 Wskazówki techniczne

1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy, za które Właściciel nie odpowiada.
2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
3. Zauważone błędy (wyświetlania tekstu, wyświetlania grafiki, wykonywania skryptów) można zgłaszać do Właściciel pod adresem: dawnekowalewo@gmail.com

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Wortalu Dawne Kowalewo, jednakże nie gwarantuje, że strona www.dawnekowalewo.pl będzie działać bez awarii i przerw z nimi związanych.
2. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, Użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie wiadomości na adres: dawnekowalewo@gmail.com
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Aktualny regulamin jest zamieszczony na tej stronie a dokonywane w nim jakiekolwiek zmiany będą sygnowane stemplem czasowym.20280